7

20 lat Związku Polaków w Armenii “Polonia”

Թողարկվել է 21/03/2016

Pierwsza organizacja Polaków w Armenii powstała w 1995 r. Była to inicjatywa 60 osób, które spotykały się już wcześniej i utrzymywały ze sobą kontakt. Byli to potomkowie Polaków, którzy w różnych latach przybywali do Armenii w wyniku wojny, zsyłek, czy kolei losów. Ich celem było zrzeszenie się i możliwość pogłębiania wiedzy na temat kultury, tradycji i historii Polski. Był to ich sposób na podtrzymanie kontaktów z ojczyzną. Związek otrzymał status prawny w 1996 r. i przyjął nazwę Związek Polaków w Armenii „Polonia”. Początkowo pomoc ze strony kraju płynęła z Ambasady RP w Moskwie, ponieważ dopiero w roku 2001 otwarto Ambasadę RP w Erywaniu. Związek tworzył sekcje, które zajmowały się poszczególnymi działaniami organizacji, m.in. sekcja kulturalna, czy sekcja socjalna. „Polonia” od początku starała się, żeby jej działania były skierowane również na zewnątrz. Dwudziestoletnią działalność „Polonii” nie sposób ująć w całości, ponieważ przez te wszystkie lata Związek miał tyle przedsięwzięć, że nie jest możliwe w jednym artykule opisać wszystko.

IMG_8439

Członkami organizacji są osoby w różnym wieku od dzieci po osoby nawet po 80. roku życia, które w mniejszym bądź większym stopniu biorą czynny udział w życiu organizacji. Z wykształcenia są to m.in. lekarze, profesorowie (głównie filolodzy), muzycy, inżynierowie, ekonomiści, fizycy, biolodzy oraz dziennikarze. Większość, bo nawet 90% nie zna języka polskiego, ale od początku Związek organizował zajęcia dla osób chętnych z nauką języka na wszystkich poziomach zaawansowania. Na początku były to zajęcia prowadzone przez członków wspólnoty, a od 2001 r. pojawili się pierwsi nauczyciele oddelegowani przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Pierwszymi nauczycielami byli pan Tomasz Musielski i pani Dominika Izdebska. Zajęcia są prowadzone nie przerwanie przez wszystkie lata działalności „Polonii”, jedynie zmieniają się lektorzy. Obecnie zajęcia prowadzi pani Agnieszka Wasilczuk. Od roku 2013 przyjeżdżają również wolontariusze w ramach programu EVS i są animatorami działań kulturalnych w organizacji. Wśród uczniów są nie tylko potomkowie Polaków, ale również Ormianie – miłośnicy polskiej kultury. Dużym sukcesem „Polonii” było utworzenie w 2001/2002 roku akademickim lektoratu języka polskiego, jako drugiego języka obcego na kierunku Filologii Rosyjskiej i Języków Obcych Uniwersytetu Lingwistycznego im. W.J. Briusowa w Erywaniu. W dalszych latach powstał w tym miejscu również Gabinet Języka Polskiego, który w roku 2013 został przekształcony w Centrum Języka i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. W latach 2001-2005 były prowadzone obowiązkowe zajęcia z języka polskiego w Szkole nr 24 im. S. Spandariana w Erywaniu.  Kolejny lektorat języka polskiego, jako języka obcego powstał w 2007 r. dla studentów Wydziału Filologii Rosyjskiej Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego i jego pierwszą lektorką była pani Aleksandra Majdzińska. Następnie powstał w tym miejscu Gabinet Języka Polskiego im. Jana Kochanowskiego.

485667_389345604421261_1379094201_n

W 2003 r. pojawił się pierwszy numer kwartalnika „Póki my żyjemy”. Czasopismo jest wydawane nieprzerwanie przez 13 lat. Ukazało się już 51 numerów czasopisma. Na łamach kwartalnika pojawiają się artykuły opisujące działalność „Polonii”, jak również relacje członków organizacji, którzy mieli okazję wyjechać w ramach różnego rodzaju przedsięwzięć do Polski. Są również artykuły o ważnych postaciach historycznych, lub opisy polskich tradycji. Kwartalnik ukazuje się nakładem 500 egzemplarzy i jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Czasopismo ukazuje się w języku polskim, rosyjskim i ormiańskim.

5

Wśród sukcesów „Polonii” można wymieniać powstanie chóru dziecięcego „Gwiazdeczka” w roku 2002, który nadal koncertuje. Chór występuje na corocznym Festiwalu Mniejszości Narodowych w Armenii, spotkaniach świątecznych Związku, czy oficjalnych bankietach Ambasady RP w Erywaniu. Do ich koncertów można zaliczyć również te z okazji 3 maja, czy Dnia Niepodległości Polski. Repertuarem zespołu są pieśni narodowe, folkowe i znane piosenki polskie. Członkinie chóru występują w polskich strojach ludowych.

6

„Polonia”, jako jeden ze swoich celów postawiła pomoc młodzieży polonijnej w poznawaniu swojej historycznej ojczyzny i utrzymywaniu z nią kontaktów. Organizowała wycieczki do Polski, aby przybliżyć historię Polski, a od momentu zaistnienia języka polskiego, jako obcego na uniwersytetach w Erywaniu również wyjazdy na kursy do Polski dla najlepszych studentów. Przez szereg lat dzieci i młodzież mogły poznać najważniejsze polskie miasta takie, jak Warszawa, Lublin, Poznań, czy Gdańsk. W ten sposób również mogły pogłębiać swoją znajomość języka polskiego. W roku 2002 r. istniało również przedszkole polonijne dla dzieci 3-6 lat, które miało na celu przygotować je do nauki szkolnej z uwzględnieniem języka polskiego.

4

Członkowie związku starają spotykać się regularnie z okazji różnych świąt polskich. Są to święta zarówno o wymiarze religijnym, jak i państwowym. Do ich celebrowania zaprasza się również uczestników zajęć języka polskiego, aby w ten sposób pogłębiali wiedzę o Polsce. Przy okazji świąt objaśniane są tradycje polskie, które różnią się od tych ormiańskich. Często na te spotkania zapraszani są przedstawiciele Ambasady RP w Erywaniu. Poza spotkaniami we własnym gronie „Polonia” jest otwarta również na gości z Polski. Są oni zawsze mile widziani, a często są to po prostu polscy turyści, którzy chcą poznać Polaków żyjących w Armenii. Wśród gości „Polonii” byli również znani Polacy, jak np. pani Elżbieta Penderecka.

8

Trzeba tu również wspomnieć o pani prezes Alle Kuźmińskiej, która od 20 lat działa na rzecz polskiej wspólnoty w Armenii. Pani Ałła, której biografia jest pełna zwrotów, od lat związana z Armenią, aktywnie propaguje szeroko rozumianą polskość. Stara się rozpowszechniać wiedzę o Polsce i to z jej inicjatywy również powstawały różnego rodzaju przedsięwzięcia m.in. wprowadzanie lektoratów języka polskiego na uniwersytetach w Erywaniu. Mając za sobą długie życie i wiele zasług w roku 2011 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który w tym czasie odbywał wizytę w Armenii.

1 մեկնաբանություն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *